betydningen af nærvær og sanseindtryk

I min ph.d. afhandling fra 2014 "Betydningen af sanseindtryk i hospitalsmiljøet - et fænomenologisk hermeneutisk studie" har jeg undersøgt hvilken betydning alvorligt syge mennesker tillægger sanseindtryk forbundet med natur, arkitektur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation og nærvær. 

Resultaterne fra min  ph.d. afhandling samt mine forskningssamarbejder i "Center for Forskning i Patientkommunikation" har skabt grundlag for min 5-årige forskningsplan, som fra 1. august 2019 støttes af Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje.


Samtaler og relationsdannelse mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle har på afgørende vis betydning for kvaliteten af et behandlingsforløb. Særligt har kommunikationen betydning for patienternes oplevelse af et øget fysisk, socialt og eksistentiel velvære, samt en forbedret evne til at håndtere sygdomssymptomer, herunder styrket tro på egne evner til at håndtere de udfordringer, som man oplever under sygdom.

Videre viser forskning, at de sundhedsprofessionelles evne til at være nærværende tilstede i samtalen, har afgørende betydning for patienternes oplevelse af at blive mødt og anerkendt. Dette har ført til et øget fokus på at opøve de sundhedsprofessionelles evner og kompetencer til at være nærværende tilstede i relationen gennem bla. kommunikationstræning. Som et nyere tiltag i sundhedsvæsenet ses i tråd hermed en stigende interesse i at benytte øvelser relateret til mindfulness compassion, som en måde at træne nærvær for derigennem at forbedre samtaler og relationer med patienter og pårørende.

Eksisterende forskning viser ligeledes at omgivelserne på hospitaler har stor indflydelse på patienternes oplevelse af tryghed og velbefindende under en indlæggelse. Særligt har natur og naturelementer i en hospitalskontekst vist sig at have stor betydning for bla. patientens oplevelse af håb, stress og smerter, ligesom studier peger på en mulig reduktion i indlæggelsestiden. Der mangler dog stadig forskning, som belyser udbytte og betydning af natur i en hospitalskontekst ift. samtaler og relationsdannelse mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.


 

 

 

Referencer fra min afhandling: 

Timmermann, C., et al. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.


Timmermann, C et al. (2016) Ethics in the communicative encounter: Seriously ill patients´experiences of health professionals´nonverbal communication, Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

;