betydningen af nærvær og sanseindtryk

I min ph.d. afhandling fra 2014 "Betydningen af sanseindtryk i hospitalsmiljøet - et fænomenologisk hermeneutisk studie" har jeg undersøgt hvilken betydning alvorligt syge mennesker tillægger sanseindtryk forbundet med natur, arkitektur, indretning og udsmykning i hospitalets rum samt betydningen af de sundhedsprofessionelles nonverbale kommunikation og nærvær. 

Resultaterne fra min  ph.d. afhandling samt mine forskningssamarbejder i "Center for Patientkommunikation - en del af Sygehus Lillebælt" har skabt grundlag for min 5- årige forskningsplan, som fra 1. august 2019 støttes af Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje.


Samtaler og relationsopbygning mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle har på afgørende vis betydning for kvaliteten af et behandlingsforløb. Således ses det, at et stort antal patientklager omhandler kommunikationen. Samtidig viser undersøgelser samstemmende, at patienterne oplever mange gavnlige effekter af en god kommunikation. Særligt har kommunikationen betydning for patienternes oplevelse af et øget fysisk, socialt og eksistentiel velvære, samt en forbedret evne til at håndtere sygdomssymptomer, herunder styrket tro på egne evner til at håndtere de udfordringer, som man oplever under sygdom.

Videre viser forskning, at de sundhedsprofessionelles evne til at være nærværende tilstede i samtalen, har afgørende betydning for patienternes oplevelse af at blive mødt og anerkendt. Dette har ført til et øget fokus på at opøve de sundhedsprofessionelles evner og kompetencer til at være nærværende tilstede i relationen gennem bla. kommunikationstræning. Som et nyere tiltag i sundhedsvæsenet ses i tråd hermed en stigende interesse i at benytte øvelser relateret til mindfulness, som en måde at træne nærvær for derigennem at forbedre samtaler og relationer med patienter og pårørende.

Eksisterende forskning viser ligeledes at omgivelserne på hospitaler har stor indflydelse på patienternes oplevelse af tryghed og velbefindende under en indlæggelse. Særligt har natur og naturelementer i en hospitalskontekst vist sig at have stor betydning for bla. patientens oplevelse af håb, stress og smerter, ligesom studier peger på en mulig reduktion i indlæggelsestiden. Der mangler dog stadig forskning, som belyser udbytte og betydning af natur i en hospitalskontekst ift. samtaler og relationsopbygning mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.


Min forskningsplan er bygget op omkring em række klinisk forankrede initiativer, som alle skal være med til at forbedre samtaler og relationer mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det er projekter, som bygger på igangværende eller netop igangsatte projekter på Sygehus Lillebælt samt et Human Health projekt v. SDU, som udvikles, implementeres og testes på Odense Universitets Hospital, Hudafdelingen.


1. Kommunikationstræning
For at forbedre samtaler og relationer mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle vil flere kommunikationsmoduler til henholdsvis Hjerteafdelingen, SLB og Hudafdelingen, OUH blive udviklet, implementeret og forskningsmæssigt evalueret. Modulerne knyttet til min forskningsplan kommer særligt til at fokusere på læger og sygeplejerskers kompetenceudvikling ift. samtaler af eksistentiel karakter.


http://www.cfpk.dk/projekter/eksistentiel-kommunikation/

2. Mindfulness
Hjerteafdeling, SLB arbejder målrettet ud fra en strategi om at sætte patienten først og tilbyde en nærværende pleje og behandling. Dette har ført til et netop afsluttet initiativ fra afdelingens side, hvor 15 af deres læger og sygeplejersker har fulgt et 8-ugers evidensbaseret mindfulness forløb. For at nå til en dybere forståelse af effekter og betydninger af dette forløb, følges der op på projektet forskningsmæssigt med igangsættelse af et nyt præ-ph.d./ph.d.-projekt med særligt fokus på nærvær i samtaler og relationer mellem patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle.

3. Betydningen af natur og naturelementer i en hospitalskontekst
Som en del af en større forskningsmæssig indsats rettet mod at skabe ny viden om betydningen af natur og naturelementer i en hospitalskontekst for samtaler og relationsopbygning mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, beskrives to selvstændige forskningsprojekter: ’Den helende hospitalshave’ og ’Samtaler, rum og natur’.

’Den helende hospitalshave’
Vejle Sygehus ønsker at etablere en “helende hospitalshave”, der skal give patienterne og de pårørende mulighed for at finde et trygt og roligt sted med behagelige og positive sanseindtryk. Initiativet til haven tager udgangspunkt i en dialog med ”Patient- og Pårørenderådet” på Vejle Sygehus, som har udtrykt ønske om et sted, hvor de kan tage en pause fra det kliniske sygehusmiljø.


http://www.cfpk.dk/projekter/den-helende-hospitalshave/

’Samtaler, rum og natur’
Hjerteafdeling, SLB har i en årrække arbejdet på at virkeliggøre visionen ”Naturen ind i afdelingen”. I forbindelse med at afdelingen i efteråret 2019 skal påbegynde en renovering af sengeafsnittet på Vejle Sygehus, ønsker de at benytte lejligheden til at virkeliggøre visionen og samtidig forskningsmæssigt at undersøge udbyttet af i højere grad, at inddrage naturelementer i afdelingens nye omgivelser.

Da samtlige projekter ikke sigter mod specifikke patientkategorier eller kliniske specialer, vil den viden som genereres i studierne potentielt kunne være til gavn for patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle på tværs af Sygehusene i Regionen og samt nationalt og internationalt.


 

 

Referencer fra min afhandling: 

Timmermann, C., et al. (2014) Room for caring: Patients´experiences of well-being, relief and hope during serious illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Timmermann, C., et al. (2014) A palliative environment: Caring for seriously ill hospitalized patients, Palliative & Supportive Care.


Timmermann, C., et al. (2013) Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment - a qualitative interview study, European Journal of Cancer Care. 

Timmermann, C et al. (2016) Ethics in the communicative encounter: Seriously ill patients´experiences of health professionals´nonverbal communication, Scandinavian Journal of Caring Sciences. 

;